Άρθρα‎ > ‎

Δέκα βασικές συμβουλές γιά τη συμπεριφοράν μας μέσα στον Ιερό Ναό

αναρτήθηκε στις 11 Οκτ 2010, 12:31 π.μ. από το χρήστη Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Πλωμαρίου


1. Ό Ναός είναι τόπος ιερός. «Ώς φοβερός ό τόπος ούτος! ουκ εστί τούτο, αλλ’ η οίκος ΘΕΟΥ και αύτη ή πύλη του ουρανού» (Γένεσις, κεφ. κη’, 10). 


2. Ό Ιερός Ναός είναι χώρος λατρείας και προσευχής. Πριν μπής μέσα σκέψου που πρόκειται να μπής και τι πρόκειται να κάνης. «Είσελθε εις τον οικόν μου και στήθι μετά φόβου’ ό γαρ τόπος ούτος άγιος έστι». 


3. Μπαίνουμε μέσα «ευπρεπώς ενδεδυμένοι» με σιωπήν, και με ευλάβειαν προσκυνούμεν τάς άγιας εικόνας. 
4. Καθόμαστε σέ στάσι ευλάβειας και προσοχής. 
5. Μένουμε όσο πιο πολύ μπορούμε όρθιοι, σιωπηλοί και αφοσιωμένοι στην προσευχή, χωρίς να σχολιάζουμε ή να συζητούμε. 
6. Είμαστε όρθιοι εις τα εξής σημεία: « Ευλογημένη ή Βασιλεία…», « Σοφία. Όρθοί!…», Εύαγγέλιον, Χερουβικόν 


‘Ύμνον, «Πιστεύω…», «Λάβετε, φάγετε…» μέχρι και το «Άξιον έστιν», «Πάτερ ημών…», «…τα Άγια τοις Άγίοις», «Μετά φόβου…» και γενικώς πάντα, όταν θυμιάζη και εύλογη ό Ιερεύς. 
7. Εις την Θείαν Κοινωνίαν πλησιάζουμε με ευλάβειαν, με ήσυχίαν και με σειράν ό ένας μετά τον άλλον. 
8. Οι μεγαλύτεροι πρέπει να δίνουν το καλό παράδειγμα ευλάβειας, υπομονής, προσευχής, σιωπής και πίστεως. 
9. Εις το Ιερόν Βήμα απαγορεύεται ή είσοδος, έκτος από εκείνους πού διακονούν (69ος Κανών ΣΤ΄ Οικουμ. Συνόδου). 


10. Όταν τελειώσει η Θ. Λειτουργία, παίρνουμε με τάξι και ευλάβεια το αντίδωρο, πάντα από το χέρι του Λειτουργού Ιερέως.