Απάντηση Μητροπολίτη Μυτιλήνης για τα ιδρύματα του Πλωμαρίου

αναρτήθηκε στις 10 Ιουν 2017, 12:02 π.μ. από το χρήστη Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Πλωμαρίου   [ ενημερώθηκε 10 Ιουν 2017, 12:02 π.μ. ]

        

mytilinis645 1

Πρός
τόν κ. Μαρίνον Ὀρφανόν
Δημοσιογράφον τῆς Ἐφημερίδος
<< Ε Μ Π Ρ Ο Σ >>

Εἰς ἀπάντησιν ἄρθρου σας στήν Ἐφημερίδα << ΕΜΠΡΟΣ >> τῆς 31ῃς Μαϊου 2017 στήν 1ῃ σελίδα σχετικά μετά Φιλανθρωπικά Ἱδρύματα Πλωμαρίου καί μέ τόν τίτλον << Ὑπάρχει χάσμα μέ φόντο τήν διαχείρηση τους >> ὀφείλω νά σᾶς πληροφορήσω ὡς καί τούς ἀνανῶστες σας, δι’αὐτό καί ζητῶ νά τό δημοσιεύσητε στήν 1ῃ σελίδα τοῦ <<ΕΜΠΡΟΣ >>.

α) Μέ βάση τό Καταστατικόν τῶν Φ.Ι.Π., Πρόεδρος τοῦ Δ. Σ. εἶναι ὁ Μητροπολίτης Μυτιλήνης.

β) Ὁ Ἀντιδήμαρχος ἐξελέγη πρίν τρία ( 3 ) χρόνια ὡς καί τά λοιπά Μέλη τοῦ Συμβουλίου, ἑπομένως δέν εἶναι ἰσόβια Μέλη τοῦ Δ. Σ., πλήν τῆς νῦν Προέδρου Πλωμαρίου ἡ ὁποία προτείνεται ἀπό τόν Δήμο Λέσβου.

γ) Μέ βάση αὐτά τά δύο ἀντιλαμβάνεσθε ὅτι αὐτό πού γράφεται ὅτι ὑπάρχει << χάσμα μέ φόντο τήν διαχείρηση τους >> δέν ἀφορά τήν Ἐκκλησίαν καί τόν Μητροπολίτην ἀλλά τόν Ἀντιδήμαρχον.

δ) Δέν γνωρίζετε ὅτι ὁ Ἀντιδήμαρχος ὡς Ἀντιπρόεδρος τῶν Φ.Ι.Π. ἐκάλεσε τόν Πρόεδρο σέ Συνεδρίαση, ἑνῶ ὡς γνωρίζεται ὁ Πρόεδρος καλεῖ τά Μέλη σέ Συνεδρίαση ὡς δηλοῦται στό Καταστατικό.

ε) Ἡ Ταμίας στό Δ. Σ. χωρίς ἀπόφαση τοῦ Δ. Σ. καί ὑπογραφή δική μου ἀνέλαβε καί μετέφερε τά χρήματα.

στ) Μέ τόν Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο μου Πρωτοπρ. π. Εὐστάθιο Μεταξῆ καί ἐκλεγμένο Μέλος τοῦ Δ. Σ., προφορικά παρεκάλεσα νά κάνουν τά δέοντα γιά τήν ἐκμίσθωσιν τοῦ ἐλαιοκάρπου καί μάλιστα καί ἐγγράφως παρήγγειλα διά τήν ἑνοικίασιν τοῦ ἐλαιοκάρπου χωρίς νά κανούν τίποτα ἀπολύτως.

ζ) Ὅταν ἐξελέγη τό νέον Δ. Σ. πρίν μία τριετίαν ὁ π. Εὐστάθιος ἔδωσε εἰς ὅλα τά Μέλη κλειδί τοῦ Γραφείου ὅταν ὅμως μέ εἰσήγηση τοῦ Ἀντιδημάρχου ἄλλαξαν Γραφεῖο δέν μοῦ παρέδωσαν τό κλειδί τοῦ Γραφείου οὔτε στόν π. Εὐστάθιο, ἐνῶ τά ὑπόλοιπα Μέλη εἶχαν τό δικαίωμα νά εἰσέρχονται στό νέο Γραφεῖο.

η) Ἡ προκήρυξη διά την τακτική συνέλευσιν τοῦ Ἀδελφάτου ἔγινε σύμφωνα μέ τό ἄρθρον 6 τοῦ Καταστατικοῦ τῶν Φ.Ι.Π.

Κατόπιν ὅλων αὐτῶν ἀντιλαμβάνεσθε ὅτι τά Φ.Ι.Π. δέν εἶναι << τσιφλίκι μας >> ὅπως γράφετε ἀλλά << τσιφλίκι > ἄλλων γιά ἰδίους σκοπούς.

Τό Ἵδρυμα μέχρι σήμερα προσέφερε πολλά στούς ἀνθρώπους τοῦ Πλωμαρίου καί τῆς περιφερείας καί θά συνεχίσει νά προσφέρει ὅπως ὅλα τά Ἱδρυμάτα μας.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ὁ Μυτιλήνης Ι Α Κ Ω Β Ο Σ